Konzerte

Tokyo, Yokosuka, Osaka und Nagoya
22. März 2004–3. April 2004